Δραστηριότητες

Κατασκευές οδικών αξόνων

Ανατινάξεις - εξορύξεις - εκσκαφές ορυγμάτων

Θραύση - προμήθεια υλικών

Κατασκευή επιχωμάτων

Δραστηριότητες

Κατασκευές οδικών αξόνων

Ανατινάξεις - εξορύξεις - εκσκαφές ορυγμάτων

Θραύση - προμήθεια υλικών

Κατασκευή επιχωμάτων